RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Firma Handlowa ‘’EDO’’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrakowie, Żyraków 137A, 39-204 Żyraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000198246, NIP 8722078530, kapitał zakładowy 805 000,00 zł.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy zawartej z Firmą Handlową ‘’EDO’’ Spółka z o. o. z siedzibą w Żyrakowie, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO

 2. archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO

 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO

 4. oferowania przez Firmę Handlową ‘’EDO’’ Sp. z o. o. produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO

 5. doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów i usług na podstawie Pani/Pana uwag, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem: biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz świadczące usługi archiwizacji na podstawie zawartych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umów z Firmą Handlową ‘’EDO’’ Sp. z o. o.


 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, jak również przedawnienia roszczeń wynikających z umowy a także przez okresy przewidziane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu Administratora, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa cofnięcia zgody do ich przetwarzania w tym celu, lub jeżeli ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, możemy przetwarzać do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Firmy Handlowej ‘’EDO’’ Sp. z o. o.


 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych, jak również ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora, Żyraków 137A, 39-204 Żyraków.


 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.


 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, w przypadku odmowy podania danych osobowych możemy odmówić zawarcia umowy.


 

 1. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.